Oglas konkursa za imenovanje direktora

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ:
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ „ПАРАЋИН“

  1. УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ:

 

На предметни конкурс се могу јавити лица која испуњавају, поред општих услова предвиђених Законом (држављаноство РС, пунолетно и пословно способно лице, општа здравствена способност, да није кажњавано за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора установе културе – на безусловну казну затвора у трајању од 6 месеци због извршења кривичног дела за која се води поступак по службеној дужности), и следеће услове:

  1. Високо образовање – Филозофски факултет (група за историју, археологију, историју уметности, етнологију и антропологију)

-на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;

-на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

-на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу прописа,

  1. Положен стручни испит у складу за Законом о културним добрима,
  2. Најмање 5 (пет) година радног искуства у култури,
  3. Да му није изречена мера безбедности – забрама обављања делатности која је претежна делатност установе,
  4. Знање енглеског језика (Чита/Пише/Говори).

 

Кандидат је дужан да у складу са одредбом члана 36 став 2 Закона о култури да предложи Програм рада и развоја установе културе за чијег директора конкурише.

2) ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

-очитана лична карта;

-извод из матичне књиге рођених;

-уверење о држављанству;

-уверење надлежног центра за социјални рад да се на налази под старатељством,

-доказ о општој здравственој способности;

-оверена копија дипломе или уверења о стручној спреми;

-доказ о радном искуству;

-доказ о положеном стручном испиту у складу са Законом о културним добрима;

-уверење надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од 6 месеци због извршења кривичног дела за која се води поступак по службеној дужности као и да према истом није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност установе културе / уверење не старије од 6 месеци/

-биографија  кандидата, са предлогом Програма рада и развоја установе.

 

3) РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

 

Конкурс ће бити оглашен на огласној табли послодавца у његовим просторијама, на интернет презентацији послодавца и у најмање једном дневном листу (новинама) који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Конкурс је отворен 8  дана од датума објављивања у дневном листу (новинама) који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Пријаве слати препорученом пошиљком на адресу : Завичајни музеј Параћин, Томе Живановића 17 са назнаком: Пријава на конкурс за директора установе.

 

4) ПОДАЦИ О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:

У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве.

Датум усменог разговора ће бити накнадно одређен о чему ће кандидати бити накнадно обавештени (e-mail, телефоном, препорученом пошиљком и сл.).

Изборни поступак ће бити спроведен увидом комисије у поднету документацију и усменим разговором са кандидатима који су благовремено поднели потпуне пријаве и за које је утврђено да испуњавају услове из конкурса, којом приликом ће исти презентовати предложени програм рада и развоја установе. Усмени разговор и тестирање кандидата биће обављени у просторијама послодавца – Завичајни Музеј Параћин у Параћину, Томе Живановића бр 17.

Посебно ће се вредновати садржина и квалитет Програма развоја и рада установе културе, као и активно познавање страних језика и одговарајући рад на рачунару.

Управни одбор установе ће у року од 30 дана од дана завршетка разговора са кандидатима, извшити избор кандидата чији избор предлаже и доставити свој предлог оснивачу ради именовања.

Сва обавештења о конкурсу се могу добити на телефон Завичајног музеја Параћин сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова на телефон: 035/562-035 (лице задужено за давање обавештења о конкурсу је: Александар Срндаковић).

У Параћину, дана 31.08.2021.године