Nabavke oktobar 2021 – 2

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 13.10.2021. godine do 10:00 časova

Ponuda – USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
Ponuda – USLUGE ONLAJN STRIMINGA I VIDEO KONFERENCIJE
Ponuda – SMEŠTAJ ZA STRUČNU EKIPU – PETRUS 2021
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA